POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Křižíkova 48a,

se sídlem Křižíkova 556/48a, Praha 8 – Karlín 186 00, IČ: 032 98 647,

termín konání

čtvrtek 24.5. 2018 v 18,00 hodin

Místo konání: ZŠ Lyčkovo náměstí č. 6, Praha 8 – Karlín (pravý vchod)

Účastníci: členové bytového družstva anebo jejich zmocněnci. V případě zastoupení je nutná plná moc s podpisem člena (zmocnitele), podpis nemusí být ověřen*. Všichni hlasující obdrží u prezence hlasovací lístek.

Od  17,30 –  18,00 hod. – prezence účastníků

 

V 18,00 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Prezence účastníků
 2. Ověření způsobilosti členské schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Změny členství v družstvu (změny od poslední čl. schůze)
 5. Zpráva o hospodaření družstva, projednání a schválení roční účetní závěrky 2017
 6. Převod účetního zisku do FÚ
 7. Pohledávka za paní Schmitzovou – vypořádání dědictví
 8. Náklady a vyúčtování záloh na služby rok 2017
 9. FO
 10. Zpráva kontrolní komise
 11. Investiční akce
 12. GDPR – ochrana osobních údajů
 13. Pravidelná preventivní prohlídka bezpečnosti a požární ochrany v domech BD
 14. Kontroly ochranného hasičského sboru hl.m.Prahy a FÚ pro hl.město Prahu a daňové správy
 15. Oznámení na Policii ČR a přestupkové odd.
 16. Různé
 17. Závěr

 

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po předchozí dohodě u předsedkyně představenstva bytového družstva a byly zaslány spolu s touto pozvánkou na diskusní skupinu.

 

Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 3.5.2018

 

-V Praze dne 2. 5. 2018-

 

Svolavatel:

Vendulka Hrdličková, předseda představenstva

Marek Bazík, místopředseda představenstva

Věra Širůčková, místopředsedkyně představenstva

Žádáme Vás, abyste se na schůzi dostavil/a včas a vyhradil/a si na ni dobu asi do 20.00 hod. Současně upozorňujeme, že pokud byste se z vážných důvodů nemohl/a zúčastnit, můžete podle Stanov družstva zmocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala a podle rozsahu zmocnění za Vás i hlasovala.

 

 • vzor plné moci si můžete vyžádat u představenstva družstva, najdete jej také ve zprávě, která byla odeslána na diskusní skupinu

 

 

Instrukce pro účastníky schůze:

 • nutno vzít s sebou platný občanský průkaz
 • v případě zastupování je nutné vzít s sebou originál plné moci